Ga naar hoofdinhoud

Veilig sportcultuur en gedragsregels

De vertrouwenspersoon is binnen B.V. Squirrels het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag  (denk aan agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van B.V. Squirrels.  De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur van B.V. Squirrels. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon kunnen zijn:

 1. een luisterend oor bieden;
 2. eerste opvang bij een melding;
 3. meedenken over vervolgacties;
 4. zoeken naar geschikte oplossingen;
 5. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
 6. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
  (preventief) voorlichting geven.

Onze vertrouwenspersoon is:

Esther van Meurs.

06-34195387

Inleiding

 Sportverenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij, dus net als in het maatschappelijk leven, kunnen we in onze vereniging geconfronteerd worden met excessen en incidenten, die niet passen in wat we in het algemeen als normaal sociaal met elkaar omgaan beschouwen. Bovendien komt in de sport de emotie gemakkelijk op, waardoor dit versterkt kan worden. Dit betekent echter niet dat we dit (ongewenste) gedrag zullen accepteren.

Hierbij moeten we denken aan respectloos gedrag, schelden, pesten, intimidatie, bedreigen en ongewenst seksueel gedrag, zowel naar elkaar, tegenstanders, publiek en scheidsrechters. Iedereen beoefent of begeleidt bij de sport, om er plezier aan te beleven, dat plezier wil de vereniging bevorderen, mede door ongewenste gedragingen te bestraffen met tijdelijke schorsingen, of in geval van grensoverschrijdend gedrag een lid te royeren en waar nodig aangifte te doen bij de politie.

Pesten

De belangrijkste regel bij pesten is: Praat er over, thuis en bij onze vereniging, houd het NIET GEHEIM.

 • Respecteer iedereen zoals hij/zij is.
 • Let vooral op jezelf.
 • Blijf van andermans spullen af.
 • Probeer een ruzie zelf op te lossen, als dat niet lukt, ga je naar je trainer/leider/coach.
 • Als je ziet dat iemand anders wordt gepest, kies dan geen partij voor iemand, maar meld het zo snel mogelijk bij je trainer/leider/coach. In het geval van pesten is het géén klikken.
 • Durf je niet naar je trainer/leider/coach te gaan, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon, via de link op onze website.

Algemene gedragsregels

We hanteren een aantal algemene gedragsregels binnen onze vereniging:

 • Gebruik geen drugs en beperk alcohol- en tabaksgebruik zo veel mogelijk.
 • Doe altijd serieus mee aan trainingen en wedstrijden.
 • Beledig een ander niet, scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Discrimineer niet en intimideer niet.
 • Vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig niet.
 • Accepteer altijd de leiding van je trainer, leider, coach en scheidsrechter.
 • Accepteer en respecteer de aanwijzingen van vrijwilligers.
 • Wees op tijd en laat je team niet zonder bericht in de steek.
 • Houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Kom niet ongewenst te dichtbij iemand, en raak een ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 • Geef een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Stel geen ongepaste vragen of maak ongewenste opmerkingen over iemands leven of uiterlijk.
 • Maak geen seksueel getinte opmerkingen via welk communicatiemiddel dan ook.
 • Help elkaar zich aan deze regels te houden door een nader die zich er niet aan houdt op de regels te wijzen, meldt het zo nodig bij iemand van het bestuur.
 • Ga zorgvuldig om met andermans eigendommen, of eigendommen van de vereniging.
 • Ruim altijd je afval op en laat de kleedkamers schoon achter.
 • Je mag niet door middel van of op sociale media, bewust of onbewust, de goede naam van de vereniging, de leden, vrijwilligers of tegenstanders te schaden. Daarom wordt je geacht op sociale media met respect met elkaar om te gaan, niet te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen of zwart te maken. Je praat op sociale media MET elkaar, en niet OVER elkaar.
 • Vertrouwelijke informatie over iemand anders, of iets dat iemand kan schaden, deel je nooit met iemand anders, op welke wijze dan ook.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden mag er geen gebruik worden gemaakt van telefoons of andere mobiele communicatiemiddelen.

Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers/begeleiders

 Bestuurders, trainers, begeleiders en coaches (hierna samen genoemd als begeleider) zijn in onze vereniging allemaal vrijwilligers, zonder hen geen wedstrijden, seizoensfeest of trainingsprogramma. Ze zijn belangrijk voor de cultuur op de vereniging. Ze geven zelf het goede voorbeeld en zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Ze hebt een gezamenlijke visie over de vereniging en waar de vereniging naar toe wil groeien. Daarom zijn er voor hen nog aanvullende gedragsregels.

Deze gedragsregels zijn anders dan algemene gedragsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Naast deze regels, zoals opgesteld voor de georganiseerde sport, hanteren wij voor onze jeugd-leden het “vier-ogen systeem”, wat inhoudt dat een begeleider niet alleen met een team in de kleedkamer verblijft. In het geval er maar één begeleider is voor een team, of één van de twee begeleiders incidenteel niet aanwezig kan zijn, zal één van de aanwezige ouders worden verzocht met de begeleider mee te gaan naar de kleedkamer.

De vereniging zal iedere vrijwilliger, die met jeugd- of kwetsbare leden in aanraking komt in zijn/haar functie van vrijwilliger, verplichten een (gratis) Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) aan te vragen. Uitgesloten zijn assistent-begeleiders tot 16 jaar.